Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Posiedzenia naukowe

Posiedzenia naukowe Instytutu Nauk Geologicznych, Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Polskiego Towarszystwa Mineralogicznego odbywają sie wspólnie - w czwartki o 15.15 w sali II. Kolorem zielonym oznaczone sa odczyty ING, niebieskim odczyty PTG, zas czarnym odczyty PTMin.

Strona domowa Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego

13.10.2016
odczyty ING
Prof. dr hab. Jacek Puziewicz (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski)
Litosferyczne korzenie orogenu waryscyjskiego pod SW Polską


20.10.2016
odczyty PTG
Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Cymerman (Oddział Dolnośląski PIG-PIB)
Skały krystaliczne na arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Tatr w skali 1:10000


27.10.2016
odczyty PTMin
Dr hab. prof. Marek Awdankiewicz, Prof. dr hab. Ryszard Kryza(†) (Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski)
Karboński i permski wulkanizm w rejonie Wałbrzycha w niecce śródsudeckiej - nowe datowania SHRIMP i implikacje regionalne


3.11.2016
odczyty ING
Dr hab. Jurand Wojewoda, Mgr Aleksander Kowalski, Dr Roman Gotowała, Dr Artur Sobczyk (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski)
Budowa geologiczna terenów wodonośnych ujęcia infiltracyjnego we Wrocławiu


17.11.2016
odczyty PTMin
Dr hab. prof. G. Nowak (Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy)
Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach materii organicznej rozproszonej w skałach macierzystych


24.11.2016
odczyty PTG
Mgr Rafał Sikora (Oddział Karpacki PIG-PIB)
Strukturalne aspekty badań osuwisk - przykłady z Karpat i Sudetów


1.12.2016
odczyty ING
Mgr Aleksander Kowalski (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski)
Osuwiska rowu Wlenia (Sudety Zachodnie) - nowe dane


8.12.2016
odczyty PTMin
Prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz (Muzeum Ziemi PAN), Prof. dr hab. Michał Sachanbiński (Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu)
Etiologia czyli przyczyny powstawania złóż bursztynu


15.12.2016
odczyty PTG
Mgr Karol Durkowski (KGHM Cuprum CBR), Mgr Dominik Sokalski (KGHM Polska Miedź S.A.)
Stratygrafia cechsztynu i pstrego piaskowca synklinorium północnosudeckiego w świetle nowych danych wiertniczych


12.01.2017
odczyty ING
Dr Piotr Jezierski (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytet Wrocławski)
Ocena i uwarunkowania geochemiczne zdolności sorpcyjnych torfu i gleby torfowej względem jonów Cu(II) i Pb(II)


19.01.2017
odczyty PTMin
Dr Adam Włodek (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Sowiogórskie, fosforanowe pegmatyty LCT - unikatowe mineralogicznie żyły pegmatytowe z Lutomii i Michałkowej


26.01.2017
odczyty PTG
Dr hab. prof. nadzw. Stefan Cwojdziński, Mgr Justyna Pacuła (Oddział Dolnośląski PIG-PIB)
Wschodnia część bloku przedsudeckiego - nowe dane geofizyczne i wiertnicze