Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów magisterskich

  • Organizacja roku akademickiego  i  objaśnienia do kalendarza
  • Szczegółowy program studiów
  •     Semestr letni
  • Deklaracja wyboru przedmiotów fakultatywnych

II rok studiów magisterskich

Prace dyplomowe

Treści programowe (sylabusy)

  • Semestr 1

Cyfrowa kartografia geologiczna.pdf

Dynamika wód podziemnych.pdf

Mineralogia z elementami optyki kryształów.pdf

Problemy przeróbki kopalin.pdf

Wybrane aspekty petrologii.pdf

Moduł A1:   Analiza paleośrodowiskowa.pdf

      Gospodarka metalami szlachetnymi.pdf

      Metody badań minerałów rudnych.pdf

      Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej.pdf

      Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii.pdf

      Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż.pdf

      Modelowanie struktur geologicznych.pdf

      Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście RDW i PW.pdf

      Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce.pdf

      Surowce skalne świata.pdf

      Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń.pdf

      Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne.pdf

      Współczesne metody badań w hydrogeologii.pdf

      Wycena kamieni jubilerskich i ornamentacyjnych.pdf

Moduł A2:   Geologia regionalna i geologia złóż.pdf

      Petrologia surowców skalnych i mineralnych.pdf

      Technologie prośrodowiskowe.pdf

Moduł A3:   Kartograficzna dokumentacja geologiczna.pdf

      Kartowanie geologiczno-inżynierskie.pdf

  • Semestr 2

Analiza geozagrożeń.pdf

Metody geofizyczne w geologii.pdf

Metody monitoringu i oceny stanu środowiska.pdf

Metody stratygraficzne  w dokumentowaniu złóż.pdf

Numeryczne modelowanie w hydrogeologii.pdf

 

  Moduł B1:   Analiza paleośrodowiskowa.pdf

         Biogeochemistry and geomicrobiology_ang.pdf

         Biogeochemistry and geomicrobiology_pl.pdf

         Elementy krystalografii i krystalochemii.pdf

         Global tectonics_ang.pdf

         Global tectonics_pl.pdf

         Gospodarka metalami szlachetnymi.pdf

         Interpretation of isotopic data in applied geosciences_ang.pdf

         Interpretation of isotopic data in applied geosciences_pl.pdf

         Izotopowe metody identyfikacji migracji zanieczyszczeń.pdf

         Kartografia geologiczna w górnictwie.pdf

         Metody badań minerałów rudnych.pdf

         Metody mikropaleontologiczne w geologii naftowej.pdf

         Metody obliczeniowe w mineralogii i petrologii.pdf

         Metody statystyczne w hydrologii.pdf

         Metody teledetekcyjne w poszukiwaniu złóż.pdf

         Metodyka obliczania zasobów złóż węglowodorowych.pdf

         Modelowanie struktur geologicznych.pdf

         Oceny oddziaływania na środowisko w kontekście RDW i PW.pdf

         Problems of global mineral resources management_ang.pdf

         Problems of global mineral resources management_pl.pdf

         Surowce krytyczne we współczesnej gospodarce.pdf

         Surowce skalne świata.pdf

         Transgraniczne rozprzestrzenianie zanieczyszczeń.pdf

         Warunki posadowienia obiektów budowlanych.pdf

         Wpływ działalności inżynierskiej na środowisko gruntowo-wodne.pdf

         Współczesne metody badań w hrydrogeologii.pdf

         Wycena kamieni jubilerskich i ornamentacyjnych.pdf

         Zaawansowane metody badań minerałów i skał.pdf

  Moduł B2:   Postępowanie w sprawie koncesjonowania kopalin.pdf

         Zasady przygotowywania prac i wystąpień naukowych.pdf

 

  • Semestr 3

Geotechnika - wybrane zagadnienia.pdf

Seminarium dyplomowe.pdf

Wybrane techniki numeryczne w inżynierii geologicznej.pdf

 

Moduł C1:   Filozofia.pdf

      Prawne aspekty w ochronie środowiska.pdf