Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Inżynieria geologiczna - studia 1 stopnia - inżynierskie'

Nowy kierunek - nabór od roku akademickiego 2015/2016

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów inżynierskich

UWAGA!  Informacje dotyczące rozpoczęcia ćwiczeń z przedmiotu 'Podstawy geodezji' oraz miejsce przeprowadzania pomiarów

 • Deklaracja wyboru przedmiotów fakultatywnych
  • Moduł A zima 2019/2020
  • Moduły B1 i B2   
  • Moduł C_II IG
  • Moduł D1_IG
 • Opisy ćwiczeń terenowych:

II rok studiów inżynierskich

III rok studiów inżynierskich

7 semestr studiów inżynierskich

Informacje dla studentów kończących studia inżynierskie oraz kandydatów na studia magisterskie

 

Treści programowe (sylabusy) - obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

 

Treści programowe (sylabusy)

 • I rok studiów inżynierskich
 • Semestr 1

Chemia I.pdf

Fizyka I.pdf

Geologia ogólna.pdf

Geometria wykreślna.pdf

Matematyka I.pdf

Ochrona własności intelektualnej.pdf

Podstawy geodezji.pdf

Moduł A:   Ochrona i kształtowanie środowiska.pdf

       Podstawy ekologii.pdf

 • Semestr 2

Chemia II.pdf

Fizyka II.pdf

Matematyka II.pdf

Podstawy geologii fizycznej.pdf

Technologie informacyjne w inż. geol.pdf

Ćw. terenowe - geol. fizyczna.pdf

Ćw. terenowe - geol. ogólna.pdf

  Moduł B1:   Mineralogia środowiskowa.pdf

         Podstawy paleontologii.pdf

  Moduł B2:   Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

         Metodologia prawa.pdf

 

 • II rok studiów inżynierskich
 • Semestr 3

Geochemia stosowana.pdf

Geologia czwartorzędu i geomorfologia.pdf

Hydrologia i hydraulika.pdf

Mineralogia z elementami optyki.pdf

Podstawy geologii historycznej.pdf

Wstęp do petrologii.pdf

Moduł C:  Podstawy nauki o glebie.pdf

      Podstawy sedymentologii.pdf

      Wybrane zagadnienia z tektoniki.pdf

 • Semestr 4

Gruntoznawstwo inżynierskie.pdf

Wiertnictwo.pdf

Wstęp do hydrogeologii.pdf

Zarys geologii złóż.pdf

Ćw. terenowe - Hydrogelogia z el. hydrologii.pdf

Moduł D1:   Praktikum biogeochemiczne.pdf

       Praktikum mineralogiczne.pdf

       Praktikum stratygraficzne.pdf

       Praktikum z kartografii geologicznej.pdf

Moduł D2:   Ćw. terenowe - geologia historyczna.pdf

       Ćw. terenowe - geologia z elementami geomorfologii.pdf

       Ćw. terenowe - mineralogia i petrologia.pdf

 • III rok studiów inżynierskich
 • Semestr 5

Geofizyka stosowana.pdf

Geoinformatyka.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Geologia kopalniana.pdf

Jakość i ochrona wód podziemnych.pdf

Met. badań i dokument. sur. skalnych.pdf

Podstawy prawne w działalności geologicznej.pdf

Moduł E1:    Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

       Przedsiębiorczość w dobie informatyzacji.pdf

Moduł E2:    Ekologiczne wskaźniki jakości środowiska.pdf

       Monitoring środowiska.pdf

       Oceny oddziaływania na środowisko - aspekty abiotyczne.pdf

       Odnawialne źródła energii.pdf

       Zanieczyszczenia atmosfery.pdf

 • Semestr 6

Analiza i wizualizacja danych geologicznych.pdf

Ćw. terenowe - górnictwo i wiertnictwo.pdf

Dokumentowanie i ocena ekonomiczna kopalin.pdf

Fundamentowanie.pdf

Geologia Polski.pdf

Hydrogeologia górnicza.pdf

Komputerowa grafika inżynierska.pdf

Moduł F1:  Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.pdf

        Gospodarka odpadami przemysłowymi.pdf

        Technologie rekultywacji obszarów zdegradowanych.pdf

        Kartografia geologiczna

Moduł F2:  Podstawy mechaniki gruntów

        Systemy eksploatacji surowców mineralnych

Moduł F3:  Seminarium - geochemia i geologia środowiskowa.pdf

        Seminarium -hydrogeologia i geologia inżynierska.pdf

        Seminarium - mineralogia, petrologia, geochemia.pdf

        Seminarium - stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia.pdf

Moduł F4:  Ćw. teren. - metody badań parametrów hydrogeologicznych.pdf

        Ćw. teren. - podstawy kartografii geologicznej.pdf

         

 • IV rok studiów inżynierskich
 • Semestr 7

Odwadnianie wykopów.pdf

Projektowanie i dokum. hydrogeologiczne.pdf

Seminarium dyplomowe.pdf

Moduł G:    Gospodarowanie wodą.pdf

          Kamień w budownictwie, drogownictwie, architekturze i sztuce.pdf

     Metody badań geochemicznych.pdf

     Wody lecznicze i termalne.pdf

     Wybrane zagadnienia z gospodarki surowcami mineralnymi.pdf