Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Geologia - studia 2 stopnia - magisterskie

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów magisterskich

II rok studiów magisterskich

Prace dyplomowe

Informacje dotyczące egzaminu magisterskiego

Treści programowe (sylabusy) - obowiązują studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

 

Treści programowe (sylabusy)

  • Przedmioty obligatoryjne

semestr I

Dynamika wód podziemnych.pdf

Geologia kenozoiku.pdf

Geologia kenozoiku - wybrane zagadnienia.pdf

Wybrane metody informatyczne i geostatystyczne.pdf

Zagadnienia prawne w geologii i ochronie środowiska.pdf

semestr II

Geofizyka poszukiwawcza.pdf

Geofizyka poszukiwawcza - wybrane zagadnienia.pdf

Hydrogeochemia i migracja zanieczyszczeń.pdf

Seminarium dyplomowe I.pdf

semestr III

Poszukiwanie i dokumentowanie złóż.pdf

Wybrane zagadnienia z geologii regionalnej Świata.pdf

semestr IV

Filozofia

Oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Seminarium dyplomowe II.pdf

  • Przedmioty fakultatywne w jezyku angielskim

Applications of Ground Penetrating Radar (GPR).pdf

Applied hydrogeology - selected issues.pdf

Deformation of sediments and sedimentary rocks.pdf

Environmentally sound technologies.pdf

Exploration geophysics.pdf

Geochemical evolution of the Earth.pdf

Geodynamics - selected issues.pdf

Geographic information systems in geology.pdf

Geohazards.pdf

Geological mapping in mining.pdf

Groundwater modelling.pdf

Methods in mineralogy, petrology and geochemistry.pdf

Prospecting and evaluation of mineral deposits.pdf

Sedimentary processes, environments and basins.pdf

Selected problems of economic geology.pdf

Structural analysis.pdf

Trace fossils and their palaeoenvironmental significance.pdf

  • Przedmioty fakultatywne w jezyku polskim

Bursztyn i inne żywice kopalne.pdf

Charakterystyka i wykorzystanie złóż antropogenicznych.pdf

Ekonomia i zagadnienia prawne w inwestycjach proekologicznych.pdf

Energetyka odnawialna.pdf

Ewolucja człowiekowatych i jej zależność od zmian środowiska przyrodniczego.pdf

Ewolucjonizm.pdf

Geodynamika - wybrane zagadnienia.pdf

Geoekologia funkcjonalna wód powierzchniowych i podziemnych.pdf

Geologia wybranych surowców.pdf

Geoturystyka.pdf

Gospodarka wodna i prawo wodne.pdf

Hydraulika.pdf

Hydrogeologia górnicza.pdf

Hydrogeologiczne aspekty budownictwa wodnego.pdf

Interpretacja danych izotopowych w naukach przyrodniczych.pdf

Kalibracja historycznych map geologicznych i geograficznych (HGIS).pdf

Kartografia geologiczna w górnictwie.pdf

Komputerowe systemy informacji przestrzennej (GIS) w geologii.pdf

Limnologia i oceanografia.pdf

Metody interpretacji danych hydrogeologicznych.pdf

Metody remediacji zanieczyszczeń chemicznych w środowisku gruntowo-wodnym.pdf

Minerały i surowce ilaste.pdf

Modelowanie procesów hydrogeochemicznych.pdf

Najważniejsze obiekty geoturystyczne świata.pdf

Naturalne zagrożenia środowiska.pdf

Paleoekologia.pdf

Petroarcheologia.pdf

Potencjał geoturystyczny Dolnego Śląska.pdf

Ropa naftowa i gaz ziemny.pdf

Rozwój kręgowców w fanerozoiku.pdf

Specjalne metody geofizyczne.pdf

  • Ćwiczenia terenowe

Ćw. teren. - Analiza facjalna, stratygrafia sekwencyjna i zdarzeniowa, geologia morza.pdf

Ćw. teren. - Geologia regionalna i geologia złóż _A.pdf

Ćw. teren. - Geologia regionalna i geologia złóż _B.pdf

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna II.pdf

Ćw. teren. - Metody badań hydrogeologicznych.pdf

Ćw. teren. - Mineralogia i Petrologia II.pdf

Ćw. teren. - Technologie prośrodowiskowe.pdf

  • Moduły

Moduł I - Geochemia środowiskowa (GiGO)

Geochemia środowiskowa.pdf

Geoekologia stosowana i biogeochemia.pdf

Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń.pdf

Metody biologiczne w ocenie stanu środowiska.pdf

Metody poboru prób środowiskowych.pdf

Moduł II - Gospodarka środowiskiem (GiGO)

Charakterystyka odpadów przemysłowych.pdf

Gospodarka odpadami.pdf

      Gospodarka środowiskiem.pdf

Gospodarka środowiskiem wodnym.pdf

Ocena i wykorzystanie gleb w myśl zrównoważonego rozwoju.pdf

Technologie w ochronie środowiska.pdf

Zanieczyszczenia atmosfery.pdf

Moduł III - Rekonstrukcja paleośrodowisk (GP)

Analiza mikrofacjalna.pdf

Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstania złóż.pdf

Rekonstrukcja paleośrodowisk - skamieniałości śladowe.pdf

Rekonstrukcja paleośrodowisk.pdf

Skamieniałości jako wskaźnik paleośrodowiska.pdf

Współczesne metody stratygrafii.pdf

Moduł IV - Geologia skał zbiornikowych (GP)

Analiza basenów sedymentacyjnych.pdf

Analiza facjalna.pdf

Geologia morza.pdf

Geozagrożenia.pdf

Metody badań skał zbiornikowych.pdf

Stratygrafia sekwencyjna i zdarzeniowa.pdf

Moduł V - Geologia strukturalna i kartografia geologiczna (GP)

Analiza strukturalna.pdf

Metody georadarowe.pdf

Metody numeryczne w kartografii geologicznej.pdf

Modelowanie strukturalne i kartograficzne w geologii.pdf

Neotektonika.pdf

Moduł VI - Poszukiwanie i dokumentowanie złóż (GP)

Geologia gospodarcza złóż metali szlachetnych.pdf

Metody badań minerałów kruszcowych.pdf

Metody badań surowców skalnych.pdf

Metody komputerowego modelowania złóż.pdf

Wybrane problemy poszukiwania i dokumentowania złóż.pdf

Złoża kopalin budowlanych.pdf

Złoża kopalin chemicznych.pdf

Złoża metali kolorowych.pdf

Złoża uranu i pierwiastków promieniotwórczych.pdf

Moduł VII - Surowce energetyczne (węgiel kopalny, ropa naftowa, gaz ziemny) (GP)

Biogeochemia węgla i kerogenu.pdf

Ekologiczne skutki eksploatacji i utylizacji paliw kopalnych.pdf

Hydrogeologia i hydrodynamika złóż ropy i gazu.pdf

Inkluzje fluidalne w procesach złożotwórczych.pdf

Metody poszukiwawcze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.pdf

Mikropaleontologia.pdf

Palinologia skał macierzystych ropy i gazu.pdf

Ropa naftowa i gaz ziemny - wybrane problemy.pdf

Złoża paliw kopalnych i metody ich eksploatacji.pdf

Moduł VIII - Skorupa kontynentalna: od skali mikro do skali globalnej (PiMS, GP)

Dynamika Ziemi.pdf

Granice geologii.pdf

Metody analizy mikrostrukturalnej.pdf

Metody geochemiczne.pdf

Mikrotektonika z podstawami petrologii metamorficznej.pdf

Moduł IX - Magmatyzm: procesy, skały, minerały (PiMS)

Gemmologia i archeogemmologia.pdf

Geneza i ewolucja magmy.pdf

Mikroskopia elektronowa i analiza fazowa.pdf

Mineralogia pierwiastków rzadkich.pdf

Wulkanologia.pdf

Moduł X - Mineralogia i geochemia stosowana (PiMS, GIG)

Mineralogia w inżynierii materiałowej.pdf

Petrografia odpadów przemysłowych.pdf

Pochodzenie i ewolucja skał osadowych.pdf

Podstawy nauki o glebie.pdf

Techniki izotopowe.pdf

Moduł XIII - Rozpoznanie struktur wodonośnych (H)

Kartografia hydrogeologiczna.pdf

Metodyka próbnych pompowań.pdf

Modelowanie przepływów wód podziemnych.pdf

Nowe rozwiązania i metody badawcze w hydrogeologii.pdf

Ochrona i monitoring wód podziemnych.pdf

Moduł XIV - Zasoby wód podziemnych i ich eksploatacja (H)

Hydrogeologia regionalna.pdf

Odwadnianie terenów i obiektów budowlanych.pdf

Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych.pdf

Projektowanie, budowa i eksploatacja ujęć wód podziemnych.pdf

Zmiany w środowisku wodnym pod wpływem działalności człowieka.pdf

Moduł XV - Geologia inżynierska (H)

Fizyczno-chemiczne własności gruntów.pdf

Kartowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie.pdf

Mechanika gruntów.pdf

Warunki posadowienia obiektów budowlanych.pdf

Wybrane metody rekultywacji terenów przekształconych antropogenicznie.pdf