Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
  • Nowe plany zajęć  
  • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9,

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Geologia - studia 1 stopnia - licencjackie

Program studiów i organizacja zajęć

Program studiów - 2017/2018

Szczegółowe plany zajęć dla poszczególnych lat studiów

 

I rok studiów licencjackich

II rok studiów licencjackich

III rok studiów licencjackich

 

Prace dyplomowe (licencjackie)

Informacje dla studentów kończących studia licencjackie oraz kandydatów na studia magisterskie

I. Geochemia środowiskowa (koordynator: dr hab. Maciej Górka)

II. Gospodarka środowiskiem (koordynator: prof. Mariusz Orion Jędrysek)

III. Rekonstrukcja paleośrodowisk (koordynator: dr hab. Anna Górecka-Nowak)

IV. Geologia skał zbiornikowych (koordynator: dr hab. Jurand Wojewoda)

V. Geologia strukturalna i kartografia geologiczna (koordynator: prof. Paweł Aleksandrowski)

VI. Poszukiwanie i dokumentowanie złóż (koordynator: dr hab. Antoni Muszer)

VII. Surowce energetyczne - węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny (koordynator: prof. Andrzej Solecki)

VIII. Skorupa kontynentalna - analiza geologiczna skał i obszarów (koordynator: dr hab. Jacek Szczepański)

IX. Petrologia i dynamika litosfery (koordynator: prof. Ryszard Kryza)

X. Mineralogia i petrografia techniczna (koordynator: prof. Piotr Gunia)

XI. Mineralogia i geochemia w gospodarce (koordynator: prof. Jacek Puziewicz)

XII. Przepływ wód podziemnych i migracja zanieczyszczeń (koordynator: prof. Henryk Marszałek)

XIII. Rozpoznanie struktur wodonośnych (koordynator: dr hab. Jacek Gurwin)

XIV. Zasoby wód podziemnych i ich eksploatacja (koordynator: prof. Stanisław Staśko)

XV. Geologia inżynierska (koordynator: prof. Krystyna Choma-Moryl)

Treści programowe (sylabusy)

  • I rok

   -semestr I - przedmioty obligatoryjne:

BHP i ergonomia.pdf

Geologia dynamiczna I.pdf

Matematyka.pdf

Metody komputerowe w geologii.pdf

Ochrona własności intelektualnej.pdf

Podstawy paleobotaniki.pdf

Podstawy paleozoologii i stratygrafii.pdf

-semestr I - przedmioty fakultatywne:

Ochrona i kształtowanie środowiska.pdf

Podstawy ekologii.pdf

 

-semestr II - przedmioty obligatoryjne:

Chemia.pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna I.pdf

Fizyka.pdf

Geologia dynamiczna II.pdf

Mineralogia I.pdf

   -semestr II - przedmioty fakultatywne:

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy egzogeniczne).pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy endogeniczne).pdf

  • II rok

-semestr III - przedmioty obligatoryjne:

Geochemia.pdf

Geologia historyczna I.pdf

Hydrologia.pdf

Mineralogia II.pdf

Petrologia I.pdf

 

-semestr IV - przedmioty obligatoryjne:

Geologia historyczna II.pdf

Język angielski.pdf

Petrologia II.pdf

-semestr IV - przedmioty fakultatywne:

Applied hydrogeology.pdf

Ćw. teren. - Geologia historyczna.pdf

Ćw. teren. - Geologia z elementami geomorfologii.pdf

Ćw. teren. - Hydrogeologia z elementami hydrologii.pdf

Ćw. teren. - Mineralogia i petrologia.pdf

Ćw. teren. - Sedymentologia.pdf

Ćw. teren. - Tektonika.pdf

Geologia strukturalna.pdf

Hydrogeologia.pdf

Principles of sedimentology.pdf

Principles of structural geology.pdf

Sedymentologia.pdf

  • III rok

-semestr V - przedmioty obligatoryjne:

Geofizyka.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Metody statystyczne w geologii.pdf

-semestr V - przedmioty fakultatywne:

Analiza materiału paleontologicznego

Economic Geology.pdf

Ekonomia.pdf

Gemmologia.pdf

Geologia złóż.pdf

Metody badania jakości wód i gruntów.pdf

Minerały skałotwórcze.pdf

Principles of tectonics.pdf

Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

Tektonika.pdf

 

-semestr VI - przedmioty obligatoryjne:

Ćw. teren. - Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna.pdf

Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Kartografia geologiczna.pdf

-semestr VI - przedmioty fakultatywne:

Atmosfera i klimat.pdf

Geologia regionalna Polski.pdf

Geomorfologia.pdf

Gospodarka surowcami mineralnymi w warunkach zrównoważoneg….pdf

Gruntoznawstwo.pdf

Regional geology of Poland and Europe.pdf

Seminarium - Geochemia i geologia środowiskowa.pdf

Seminarium - Mineralogia, petrologia i geochemia.pdf

Seminarium - Stratygrafia, tektonika, geol. złóż, sedymentologia.pdf

Seminarium -Hydrogeologia i geologia inżynierska.pdf