Uniwersytet Wrocławski

Instytut Nauk GeologicznychUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
 • Nowe plany zajęć  
 • Ogłoszenia  

Instytut Nauk Geologicznych


Pl. Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. (+4871) 321-10-76
tel. (+4871) 375-94-34
fax. (+4871) 375-93-71


sekretariat.ing@uwr.edu.pl

Geologia - studia 1 stopnia - licencjackie

Program studiów i organizacja zajęć

I rok studiów licencjackich

II rok studiów licencjackich

III rok studiów licencjackich

 

Prace dyplomowe (licencjackie)

 • Proponowane tematy prac licencjackich na rok (2017/2018)
 • Wykaz realizowanych tematów prac dyplomowych I stopnia i recenzenci (2017/2018)
 • Deklaracja wyboru tematu pracy licencjackiej

Informacje dla studentów kończących studia licencjackie oraz kandydatów na studia magisterskie

Treści programowe (sylabusy)

   • I rok

-semestr I - przedmioty obligatoryjne:

Geologia dynamiczna I.pdf

Matematyka.pdf

Metody komputerowe w geologii.pdf

Ochrona własności intelektualnej.pdf

Podstawy paleobotaniki.pdf

Podstawy paleozoologii i stratygrafii.pdf

-semestr I - przedmioty fakultatywne (Moduł A):

Ochrona i kształtowanie środowiska.pdf

Podstawy ekologii.pdf

 

-semestr II - przedmioty obligatoryjne:

Chemia.pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna I.pdf

Fizyka.pdf

Geologia dynamiczna II.pdf

Mineralogia I.pdf

-semestr II - przedmioty fakultatywne (Moduł B):

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy egzogeniczne).pdf

Ćw. teren. - Geologia dynamiczna II (procesy endogeniczne).pdf

   • II rok

-semestr III - przedmioty obligatoryjne:

Geochemia.pdf

Geologia historyczna I.pdf

Hydrologia.pdf

Mineralogia II.pdf

Petrologia I.pdf

 

-semestr IV - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia.pdf

Geologia historyczna II.pdf

Język angielski.pdf

Petrologia II.pdf

-semestr IV - przedmioty fakultatywne:

Moduł D1:  Applied hydrogeology.pdf

         Hydrogeologia.pdf

  Moduł D2: Principles of sedimentology.pdf

         Sedymentologia.pdf

  Moduł D3: Principles of structural geology.pdf

         Geologia strukturalna.pdf

  Moduł D4: Ćw. teren. - Hydrogeologia z elementami hydrologii.pdf

         Ćw. teren. - Sedymentologia.pdf

         Ćw. teren. - Tektonika.pdf

  Moduł D5: Ćw. teren. - Geologia historyczna.pdf

         Ćw. teren. - Geologia z elementami geomorfologii.pdf

         Ćw. teren. - Mineralogia i petrologia.pdf

 Moduł D6:    Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

  Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

   • III rok

-semestr V - przedmioty obligatoryjne:

Ekonomia.pdf

Geofizyka.pdf

Geologia inżynierska.pdf

Metody statystyczne w geologii.pdf

-semestr V - przedmioty fakultatywne:

Moduł  E1: Historia środowiskowa i geoarcheologia.pdf

    Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą.pdf

  Moduł E2: Economic geology.pdf

    Geologia złóż.pdf

  Moduł E3:  Analiza materiału paleontologicznego.pdf

    Gemmologia.pdf

    Metody badań jakości wód i gruntów.pdf

    Minerały skałotwórcze.pdf

  Moduł E4:        Principles of tectonics.pdf

    Tektonika.pdf

 

-semestr VI - przedmioty obligatoryjne:

Ćw. teren. - Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Ćw. teren. - Kartografia geologiczna.pdf

Górnictwo i wiertnictwo.pdf

Kartografia geologiczna.pdf

-semestr VI - przedmioty fakultatywne:

Moduł F1: Geologia regionalna Polski.pdf

   Regional geology of Poland and Europe.pdf

Moduł F2: Atmosfera i klimat.pdf

   Geomorfologia.pdf

   Gospodarka surowcami mineralnymi w warunkach zrównoważnego rozwoju.pdf

   Gruntoznawstwo.pdf

Moduł F3: Seminarium - Geochemia i geologia środowiskowa.pdf

  Seminarium - Hydrogeologia i geologia inżynierska.pdf

   Seminarium - Mineralogia, petrologia i geochemia.pdf

   Seminarium - Stratygrafia, tektonika, geologia złóż, sedymentologia.pdf